วีดิทัศน์ประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30 สิงหาคม 2561)
 

                                           ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 30  สิงหาคม  2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร  ได้ตามรายการ ดังนี้


Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif การเสวนา หัวข้อ “การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561”

      - ช่วงที่ 1
      - ช่วงที่ 2 

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif บรรยาย หัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

      - ช่วงที่ 1
 

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif การเสวนาหัวข้อ “การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2561“ 

      - ช่วงที่ 1 
      - ช่วงที่ 2
      - ช่วงที่ 3