เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณในระบบ GFMIS (29 มกราคม 2559)
 

  ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยาย โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณในระบบ GFMIS
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ


             http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  เอกสารประกอบคำบรรยาย โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณในระบบ GFMIS_Terminal
             http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  เอกสารประกอบคำบรรยาย โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณในระบบ GFMIS_Webonline