เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online  (28 ธ.ค. 2559)
 


ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยาย โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ


   http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif  เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาพรวมในระบบ GFMIS (คุณกาญจนา สกุลประเสริฐศรี)
   http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif  เอกสารประกอบคำบรรยาย สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (คุณอัญชลี มีพรเจริญกิจ และคุณพิชิตพล ชิ้นประสิทธิ)
   http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif  เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบงบประมาณ (คุณวิโรจน์ แพรกรีฑาเวศน์ และคุณนฤมล ทับทิมแดง)
   http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif  เอกสารประกอบคำบรรยาย จัดซื้อจัดจ้าง (คุณวิโรจน์ แพรกรีฑาเวศน์ และคุณนฤมล ทับทิมแดง)
   http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif  เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบเบิกจ่าย(จ่าอากาศหญิงศิริไพร สินประกอบ และคุณปิยะพร จิตตะโคตร์)
   http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif  เอกสารประกอบคำบรรยาย กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ KTB Corporate Online
   http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif  เอกสารประกอบคำบรรยาย การปฏิบัติงานในระบบรับและนำส่ง ( คุณสุทธิเพ็ญ น้อยบุรี และคุณปิยพร เปลื้องนุช )
   http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif
 
เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบสินทรัพย์ถาวร ( คุณสุทธิเพ็ญ น้อยบุรี และคุณปิยพร เปลื้องนุช )
   http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif  เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบบัญชีแยกประเภท (ปรับปรุง) ( คุณมณีโชค ตติยไตรรงค์ และคุณจิระนันท์ แสนพันนากิจสกุล )