สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำการบำรุงรักษาระบบ GFMIS Web Report ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. (28 มิถุนายน2561)
 

                               ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำการบำรุงรักษาระบบ GFMIS Web Report ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. จึงมีผลให้ส่วนราชการไม่สามารถใช้งานระบบ GFMIS Web Report ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว