ด่วนที่สุด แนวปฏิบัติเรื่องการระบุข้อมูลสัญญาในการสร้างเอกสารสำรองเงินประเภท CX ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว98
 

                             ส่วนราชการสามารถเรียกดูแนวปฏิบัติเรื่องการระบุข้อมูลสัญญาในการสร้างเอกสารสำรองเงินประเภท CX ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว98 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 ได้จากเอกสารแนบ


Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif แนวปฏิบัติเรื่องการระบุข้อมูลสัญญาในการสร้างเอกสารสำรองเงินประเภท CX
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว98 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน