กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนเมษายน2560ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (26กรกฎาคม 2560)
 

                    กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 งวดเดือนเมษายน 2560ผ่านระบบGFMIS ตามสัดส่วนที่ได้รับจากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ให้กับอปท. 77 จังหวัด พร้อมทั้งเมืองพัทยา และ กทม.รวมทั้งสิ้น 7,853อปท. รวมเป็นเงิน10,163,152,850.98 บาท

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gifประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนเมษายน 2560