เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (9 กันยายน 2562)
 

 ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- กองกฎหมาย
- กองการพัสดุภาครัฐ
- กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
- กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ
- กองระบบการคลังภาครัฐ
- กองบัญชีภาครัฐ