เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS
 

  ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2562 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ระบบเบิกจ่ายเงิน

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • ระบบเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web Online

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • การเบิกจ่ายเงินประกันผลงาน

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • การเบิกเกินส่งคืน ผ่าน GFMIS Web Online

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • การบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม ผ่าน GFMIS Web Online

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • ระบบสินทรัพย์ถาวร

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • ระบบบัญชีแยกประเภท