เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณและระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS
 

  ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณและระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • ระบบงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • ระบบงบประมาณ ผ่าน GFMIS Terminal

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO)