โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 

              ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ GFMIS ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS พร้อมด้วยวิธีการเรียกรายงานในระบบ GFMIS เพื่อใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยมีกำหนดการจัดโครงการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/030615 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif กำหนดการโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • คำแนะนำวิธีการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด