โครงการ “ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS กรณีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
 

              หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการ “ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS กรณีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif เอกสารประกอบคำบรรยาย