โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

              ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 - 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการกองคลังหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ GFMIS สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ไปในทิศทางเดียวกัน 2562

 

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/027311 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMISขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif กำหนดการโครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMISขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMISขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif คำแนะนำวิธีการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif แผนที่สถานที่จัดการประชุม
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563