เอกสารประกอบคำบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับทุนหมุนเวียน
 

              ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับทุนหมุนเวียน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS Web Online
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif ระบบเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web Online
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif การปฏิบัติงานในระบบGFMIS ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับทุนหมุนเวียน
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปผ่าน GFMIS Web Online