โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS
 

              ด้วยกรมบัญชีกลาง จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS กรณีผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่ให้ปฏิบัติงานด้าน GFMIS ซึ่งไม่เคยปฏิบัติงานด้าน GFMIS หรือผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรม GFMIS ผ่าน GFMIS Terminal และ Web Online ในระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร หรือระบบบัญชีแยกประเภท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการบันทึกข้อมูล และการเรียกรายงาน ของระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีกำหนดการจัดโครงการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2562 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/023065 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS (สำหรับส่วนราชการในส่วนกลาง)
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/023063 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS (สำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง)
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif กำหนดการ
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif รายชื่อหน่วยงาน
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif คำแนะนำวิธีการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS