โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณและระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ GFMIS
 

              ด้วยกรมบัญชีกลาง จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณและระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS กรณีผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่ให้ปฏิบัติงานด้าน GFMIS ซึ่งไม่เคยปฏิบัติงานด้าน GFMIS หรือผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรม GFMIS ผ่าน GFMIS Terminal และ Web Online ในระบบงบประมาณ หรือระบบจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการบันทึกข้อมูล และการเรียกรายงาน ของระบบงบประมาณ และระบบจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีกำหนดการจัดโครงการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง
      

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/020432 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณและระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS (สำหรับส่วนราชการในส่วนกลาง)
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/020431 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณและระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS (สำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง)
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณและระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif กำหนดการ
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif รายชื่อหน่วยงาน
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif คำแนะนำวิธีการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gifแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณและระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS

;