โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับทุนหมุนเวียน
 

              ด้วยกรมบัญชีกลาง จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับทุนหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งาน วิธีการบันทึกรายการข้อมูลของระบบเบิกจ่าย ระบบรับและนำส่ง การปฏิบัติงาน KTB Corporate Online และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online พร้อมด้วยการเรียกรายงานที่เกี่ยวข้องจากระบบ สำหรับการตรวจสอบการบันทึกรายการในระบบ GFMIS โดยมีกำหนดการจัดโครงการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง
      

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/019292 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับทุนหมุนเวียน
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับทุนหมุนเวียน
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif กำหนดการ
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif รายชื่อหน่วยงาน
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif คำแนะนำวิธีการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับทุนหมุนเวียน

;