เอกสารประกอบคำบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ (7 มีนาคม 2562)
 

              ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง
      

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif เอกสารประกอบการบรรยาย

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอน (หัวข้อ 1.4 slide 14)

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif การเรียกข้อมูลการรับชำระเงินเบิกเกินส่งคืน (Budget Refund) ของบริการ Bill Payment (เอกสาร 3 slide 36 และ 41)

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif การจัดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (Pay-in) เบิกเกินส่งคืน (เอกสาร 1 slide 41)

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif การเพิ่มสิทธิ ผู้ใช้งาน User (Maker, Authorizer) เพื่อเรียกดูข้อมูลการรับชำระเงินเบิกเกินส่งคืน ของบริการ Bill Payment และ KTB EDC QR Code สำหรับ ADMIN1 และ ADMIN2 (เอกสาร 2 slide 41)

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif ขั้นตอนการใช้งานเครื่อง EDC (เอกสาร 4 slide 42 และ43 )

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif การเรียกข้อมูลการรับชาระเงินเบิกเกินส่งคืน (Budget Refund) ของบริการ EDC หรือ EDC QR Code (เอกสาร 5 slide 42 และ 43)

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif การเพิ่มสิทธิผู้ใช้งาน User (Maker, Authorizer) ในการทำธุรกรรมด้วยบัญชีเงินงบประมาณเพื่อใช้สำหรับนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนสำหรับ ADMIN1 และ ADMIN2 (เอกสารแนบ 6 slide 49)