โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ (5 กุมภาพันธ์ 2562)
 

                             ด้วยกรมบัญชีกลาง จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ จำนวน 9 รุ่น ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน การรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online ด้านจ่าย ด้านการรับเงิน รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานในระบบรับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการรับและนำส่งเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.2/005260 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ (สำหรับส่วนราชการในส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค)

http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.2/005259 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ (สำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง)

http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif กำหนดการโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ

http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif รายชื่อหน่วยงาน

http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif คำแนะนำวิธีการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม

http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ https://goo.gl/forms/0gv595teh5yzHVdD3