สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนในระบบ GFMIS ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น.
 

                    ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนในระบบ GFMIS ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. จึงมีผลให้ส่วนราชการไม่สามารถใช้งานระบบ GFMIS ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว