กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ (24 มี.ค. 2560)
 

                    ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ รายจ่ายลงทุนครั้งละไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 หากใช้จ่ายไม่ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว หน่วยงานเจ้าของงบประมาณต้องปฏิบัติตามหลักการเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0409.3/ว 14 ลงวันที่ 27 มกราคม 2548