โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online    (9 ธ.ค. 2559)
 ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดโครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือกรณีผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่ให้ปฏิบัติงานด้าน GFMIS ซึ่งไม่เคยปฏิบัติงานด้าน GFMIS หรือผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรม GFMIS ผ่าน Web Online มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการบันทึกข้อมูล และการเรียกรายงาน ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดยจัดรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2560 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2560 และรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบ   http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.2/ 046409 เรื่อง โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online ลว 8 ธันวาคม 2559

    
   http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.2/ 046416 เรื่อง โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online ลว 8 ธันวาคม 2559