ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2559    (10 ตุลาคม 2559)
 ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2559 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 112 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
         ส่วนราชการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2559 ผ่านระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้จากรายการด้านล่าง   http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif  รายการเอกสารสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย รอบเดือนกันยายน 2559

    
   http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif  ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย รอบเดือนกันยายน 2559