รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560    (27 กันยายน 2559)
 


ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้   http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    
   http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  
   http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของสำนักงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ2560