วิดีทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 

ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดวิดีทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ได้ตามรายการแนบ

   http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  การเสวนาหัวข้อ “การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ “
         - ภาคเช้า ช่วงที่ 1
         - ภาคเช้า ช่วงที่ 2
         - ภาคเช้า ช่วงที่ 3

   http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
         - ภาคบ่าย ช่วงที่ 1
         - ภาคบ่าย ช่วงที่ 2