เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 

ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ได้ตามรายการแนบ

   http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  การเสวนาหัวข้อ “การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ “
         - การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ e-GP และระบบ GFMIS (นางสาวณิติภรณ์ อิ่มใจ)
         - การเตรียมความพร้อมช่วงสิ้นปีงบประมาณ (กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ)(นางสาวสุคันธารัตน์ เผ่าไพศาล)
         - หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (นางสาวอัญชนา เมฆมาสิน)

       http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (นางญาณี แสงศรีจันทร์ นายพงศธร ณ นคร และนางรดา วุฒิวงศานนท์)
       http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (นางญาณี แสงศรีจันทร์ นายพงศธร ณ นคร และนางรดา วุฒิวงศานนท์)