การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตามรายการเอกสารขอเบิก (30 ก.ย. 2558)
 

  กรมบัญชีกลางได้พัฒนาการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินในระบบ GFMIS ให้มีการตรวจสอบการระบุ รหัสบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตามรายการเอกสารขอเบิก สามารถดูรายละเอียดได้จากตัวอย่างการบันทึกตามแนบ

               http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตามรายการเอกสารขอเบิก()