รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (23 ก.ย. 2558)
 

  ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้

               http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

               http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

               http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

               http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของสำนักงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ 2559