วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (10 ก.ย. 2558)
 

      ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ได้ตามรายการแนบ

• การเสวนา หัวข้อ “การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ ผลงานและแผนงานในอนาคตของระบบ GFMIS” (คุณชุณหจิต สังข์ใหม่ , คุณพรวิลัย เดชอมรชัย , คุณญาณี แสงศรีจันทร์ , คุณสุรีพร ศิริขันตยกุล และคุณอัญชนา เมฆมา)
- การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ ผลงานและแผนงานในอนาคตของระบบ GFMIS

• การบรรยาย หัวข้อ “ข้อควรระมัดระวังและแผนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ” (คุณสุดารัตน์ รักจันทร์ และคุณพิชิตพล ชิ้นประสิทธิ์)
- ข้อควรระมัดระวังและแผนการปฏิบัติงานในระบบ GFMISช่วงสิ้นปีงบประมาณช่วงที่ 1
- ข้อควรระมัดระวังและแผนการปฏิบัติงานในระบบ GFMISช่วงสิ้นปีงบประมาณช่วงที่ 2