เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (08 ก.ย. 2558)
 

      ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ได้ตามรายการแนบ

    • การเสวนา หัวข้อ “การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ ผลงานและแผนงานในอนาคตของระบบ GFMIS”
       - ผลงานและแผนงานในอนาคตของระบบ GFMIS (คุณชุณหจิต สังข์ใหม่)
       - การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (คุณพรวิลัย เดชอมรชัย)
       - การเตรียมความพร้อมช่วงสิ้นปีงบประมาณ (คุณญาณี แสงศรีจันทร์)
       - การปฏิบัติงานด้านบัญชีช่วงสิ้นปีงบประมาณ (คุณสุรีพร ศิริขันตยกุล)
       - หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (คุณอัญชนา เมฆมาสิน)
• การบรรยาย หัวข้อ “ข้อควรระมัดระวังและแผนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ”
       - ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ.GFMIS (คุณสุดารัตน์ รักจันทร์)
       - แผนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คุณพิชิตพล ชิ้นประสิทธิ์)