การระบุรายละเอียดในการบันทึกรายการขอเบิกเงิน ผ่านแบบฟอร์ม ขบ.02 ขบ.03 และ ทข.02 (31 ส.ค.2558)
 

    ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ GFMIS Web Online เกี่ยวกับการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่านแบบฟอร์ม ขบ.02 ขบ.03 และ ทข.02 ให้สามารถระบุข้อความรายละเอียดบรรทัดรายการขอเบิก และให้แสดงรายละเอียดข้อความดังกล่าวในรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง

               http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  การระบุรายละเอียดในการบันทึกรายการขอเบิกเงิน ผ่านแบบฟอร์ม ขบ.02 ขบ.03 และ ทข.02