ระบบ GFMIS จะปิดทำการ เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 และวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 (21 ส.ค. 2558)
 

      ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะดำเนินการปรับปรุงระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จึงมีผลให้ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ทุกช่องทางชั่วคราว ในวันและช่วงเวลาดังนี้

  1. วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึงวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 06.00 น.
  2. วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึงวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 06.00 น.