โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (19 ส.ค. 2558)
 

      ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานก่อนสิ้นปีงบประมาณ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามแนบ

   

    หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0404.4/ 32982 เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    รายชื่อส่วนราชการในส่วนกลาง – ส่วนภูมิภาค
    รายชื่อสำนักงานจังหวัด (กรมจังหวัด)
    รายชื่อส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
     กำหนดการประชุมสิ้นปี 2558.