กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนเมษายน 2558 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS
(1 กรกฎาคม 2558)
 

      กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 งวดเดือนเมษายน 2558 ผ่านระบบ GFMIS 
ตามสัดส่วนที่ได้รับจากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ให้กับ อปท. 77 จังหวัด พร้อมทั้งเมืองพัทยา และ กทม.รวมทั้งสิ้น 7,853 อปท. รวมเป็นเงิน 9,212,641,179.33 บาท  
    

    ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนเมษายน 2558