การวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
(30 มี.ค. 2558)
 

       ขณะนี้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ส่วนราชการวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ โดยใช้ในการพัฒนาบุคลากร/องค์กร และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด รวมทั้งให้ขอหนังสือรับรองจากรัฐวิสาหกิจว่าไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 187 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555