กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนธันวาคม 2557 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS
(18 มี.ค. 2558)
 

       กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 งวดเดือนธันวาคม 2557 ผ่านระบบ GFMIS
ตามสัดส่วนที่ได้รับจากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ให้กับ อปท. 77 จังหวัด พร้อมทั้งเมืองพัทยา และ กทม.รวมทั้งสิ้น 7,853 อปท. รวมเป็นเงิน 8,086,507,552.16 บาท

         ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนธันวาคม 2557