วีดิทัศน์ประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งบประมาณ และการเงินผ่าน Web online รุ่นที่ 1-5 (5 มี.ค. 2558)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดวิดีทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งบประมาณ และการเงินผ่าน Web online รุ่นที่ 1-5 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องฝึกอบรม 101 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

         ภาพรวมระบบ GFMIS
        - ภาพรวมระบบ GFMIS
        - ภาพรวมระบบ GFMIS

         สิทธิการเข้าใช้งานในระบบ
        - สิทธิการเข้าใช้งานในระบบตอนที่ 1

         ระบบงบประมาณ
        - ระบบงบประมาณตอนที่ 1
        - ระบบงบประมาณตอนที่ 2
        - ระบบงบประมาณตอนที่ 3
        - ระบบงบประมาณตอนที่ 4