วิดีทัศน์ประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี ผ่าน Web online รุ่นที่ 1-5
(5 มี.ค. 2558)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดวิดีทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี ผ่าน Web online รุ่นที่ 1-5 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 2-25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องฝึกอบรม 101 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

         ภาพรวมระบบ GFMIS
        - ภาพรวมระบบ GFMIS
        - ภาพรวมระบบ GFMIS
         สิทธิการเข้าใช้งานในระบบ
        - สิทธิการเข้าใช้งานในระบบตอนที่ 1
        - สิทธิการเข้าใช้งานในระบบตอนที่ 2
         ระบบสินทรัพย์ถาวร
        - ระบบสินทรัพย์ถาวรตอนที่ 1
        - ระบบสินทรัพย์ถาวรตอนที่ 2
        - ระบบสินทรัพย์ถาวรตอนที่ 3
        - ระบบสินทรัพย์ถาวรตอนที่ 4
        - ระบบสินทรัพย์ถาวรตอนที่ 5
         ระบบบัญชีแยกประเภท
        - ระบบบัญชีแยกประเภทตอนที่ 1
        - ระบบบัญชีแยกประเภทตอนที่ 2
        - ระบบบัญชีแยกประเภทตอนที่ 3
        - ระบบบัญชีแยกประเภทตอนที่ 4