รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (20 กันยายน 2561)
 

                             ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้

http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif  รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif
  รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif
  รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2561)
http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif
  รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของสำนักงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562