การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ  (20 ม.ค. 2560)
 


ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณส่งสำเนาหนังสือที่ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2559 ตามมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศรายจ่ายลงทุนรายการละไม่เกิน 2 ล้านบาท พร้อมทั้งทเลขที่เอกสารสำรองเงินรายการดังกล่าว ให้กรมบัญชีกลางทราบ เพื่ออนุมัติในระบบ GFMIS ต่อไป