แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (19 มีนาคม 2561)
 

                                  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ในระบบ GFMIS เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาไปรษณีย์ไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 986-5-58916-8 ดังนั้น กรณีหน่วยงานใช้บริการโทรคมนาคมจากบริษัท กสท และเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS โปรดตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายก่อนเบิกจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้รายการดังกล่าว