กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกรกฎาคม 2561 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (17 ตุลาคม 2561)
 

                             กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 งวดเดือนกรกฎาคม 2561 ผ่านระบบGFMIS ตามสัดส่วนที่ได้รับจากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ให้กับ อปท. 77 จังหวัด พร้อมทั้งเมืองพัทยา และ กทม.รวมทั้งสิ้น 7,852 อปท. รวมเป็นเงิน  10,352,632,792.60 บาท

http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif  ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกรกฎาคม 2561