โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

                              กรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.45 - 16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานก่อนสิ้นปีงบประมาณ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามแนบ

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.2/031808 เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบGFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับส่วนราชการในส่วนกลาง – ส่วนภูมิภาค
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gifหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.2/031804 เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบGFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.2/031813 เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบGFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561สำหรับสำนักงานจังหวัด (กรมจังหวัด)
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gifกำหนดการประชุมสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gifคำแนะนำวิธีการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gifแบบตอบรับโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561