วิดีทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (13 กันยายน 2560)
 

                    ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดวิดีทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ได้ตามรายการแนบ

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gifความสำคัญของกองคลัง กับงานในอนาคต
      - ภาคเช้าช่วงที่ 1
      - ภาคเช้าช่วงที่ 2
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gifร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
      - ภาคเช้าช่วงที่ 1
      - ภาคเช้าช่วงที่ 2
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gifการเสวนาหัวข้อ “การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ “ 
      - ภาคเช้าช่วงที่ 1
      - ภาคเช้าช่วงที่ 2
      - ภาคเช้าช่วงที่ 3