ระบบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จะไม่สามารถทำรายการได้ชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. (13 กรกฏาคม 2561)
 

                              เนื่องด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย (Network) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและต้องปิดระบบงานของกรมบัญชีกลางทุกระบบ จึงมีผลกระทบกับระบบ GFMIS ทำให้ส่วนราชการไม่สามารถทำรายการระบบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ได้ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.