วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์และบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS
 

      ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์และบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ


ระบบงบประมาณในระบบ GFMIS
             http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์และบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ตอนที่ 1
             http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์และบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ตอนที่ 2
             http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์และบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ตอนที่ 3
             http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์และบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ตอนที่ 4
             http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์และบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ตอนที่ 5
             http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์และบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ตอนที่ 6
             http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์และบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ตอนที่ 7