เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์และบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS
 

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์และบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS
ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยายโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์และบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ในระบบ GFMIS
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ
             http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบสินทรัพย์ (Terminal)
             http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบสินทรัพย์ (Webonline)
             http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  เอกสารประกอบคำบรรยาย การค้นหาเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (PO)
             http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบบัญชีแยกประเภท (Terminal)
             http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบบัญชีแยกประเภท (Webonline)