กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนเมษายน2560ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (26กรกฎาคม 2560)
 

                    ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS และ/หรือหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS (กรมจังหวัด) ของสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งสิ้น 750 คน โดยมีรายละเอียดตามแนบ

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gifหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/034130 ลว 11 สิงหาคม 2560 เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ส่วนราชการ)

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gifหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/034146 ลว 11 สิงหาคม 2560 เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กลุ่มจังหวัด)