สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายของกระทรวงการคลัง ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. (11 มีนาคม 2559)
 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายของกระทรวงการคลัง      ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. จึงมีผลให้ส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังที่ใช้งานระบบ GFMIS ผ่านเครือข่าย Intranet ไม่สามารถใช้งานระบบ GFMIS ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง สามารถใช้งานระบบ GFMIS Web Online ผ่านเครื่อง Terminal ได้ตามปกติ