กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนตุลาคม 2559ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS  (09 ก.พ. 2560)
 


กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 งวดเดือนตุลาคม 2559 ผ่านระบบ GFMIS ตามสัดส่วนที่ได้รับจากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ให้กับ อปท. 77 จังหวัด พร้อมทั้งเมืองพัทยา และ กทม.รวมทั้งสิ้น 7,853 อปท.รวมเป็นเงิน 8,673,069,723.94บาท


   http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif  ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนตุลาคม 2559