สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Core Router) สำหรับระบบ GFMIS ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 20.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 06.00 น.(08 มิถุนายน 2559)
 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Core Router) สำหรับระบบ GFMIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 20.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 06.00 น. จึงมีผลให้ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานผ่านเครื่อง GFMIS Terminal Set ไม่สามารถใช้งานระบบ GFMIS ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว