ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2558 (05 ต.ค. 2558)
 

      ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2558 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 98 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558      
      เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ส่วนราชการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2558 ผ่านระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้จากรายการด้านล่าง

               http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  รายการเอกสารสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย รอบเดือนกันยายน 2558       
               http://gfmisreport.mygfmis.com/public/images/icon1.gif  ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย รอบเดือนกันยายน 2557